Terms and conditions2018-10-29T11:58:00+00:00

Vilkår for brug af SPRING

Terms of service

Når du bruger SPRINGs platform eller website, www.inSpring.dk, (under ét ”platformen”) gælder disse servicevilkår.

Det betyder, at brugeren af platformen (”du” og/eller ”din”) ved sin brug af platformen har erklæret sig enig i samt accepteret disse servicevilkår. Disse servicevilkår udgør en juridisk aftale mellem dig og inSpring ApS (”os”, ”vi”, ”vores” og/eller ”inSpring”).

Vi kan fra tid til anden revidere, opdatere eller på anden måde ændre (under ét ”opdatere”) vores servicevilkår, og en sådan opdateret udgave vil være den gældende og afgørende version af vores servicevilkår og vil blive trykt her: [indsæt hyperlink]. Ved fortsat brug af vores platform antager vi, at du har accepteret den opdaterede version, hvis en sådan forefindes. Hvis du er uenig i servicevilkårene, må du ikke bruge vores platform, og i et sådant tilfælde anmoder vi dig venligst om at afholde dig fra at bruge platformen.

Adgang til platformen tillades og gives på midlertidig basis, og vi forbeholder os ret til uden varsel at inddrage eller ændre den service, vi tilbyder på platformen. Vi kan ikke holdes ansvarlige, hvis vores hjemmeside på et tidspunkt eller for en periode af en eller anden årsag skulle være utilgængelig.

I relation til andre aftaler

I tillæg til disse servicevilkår gælder vores  Cookiepolitik og Privatlivspolitik for dig og andre brugere af vores platform. Af disse politikker fremgår det, hvordan persondata behandles, når du bruger vores platform. For at efterleve national og europæisk lovgivning om databeskyttelse, fx GDPR, vil du blive bedt om at læse og erklære dig enig i både vores cookiepolitik og vores privatlivspolitik, før du får adgang til vores platform.

Om inSpring

inSpring-platformen drives af inSPRING ApS, et dansk firma med CVR 39280841.
Vores platform, SPRING, er for både entreprenører og private, som er interesseret i at høre mere om potentielle investeringsmuligheder (”interesserede parter”). Vores ambition er at samle de bedste danske opstartsvirksomheder på ét sted og gøre det lettere at sammenligne og skabe det rette match. Du kan læse mere om SPRING her.

Immaterielle rettigheder

Platformen indeholder materiale, der er omfattet af immaterielle rettigheder, herunder fx logs, ikoner, billeder, tekst, video og/eller lydklip, koder, software etc. (Under et ”IR”).  Alle IR på denne platform tilhører inSpring, vores samarbejdspartnere eller anden tredjepart.

Du anerkender og erklærer dig enig i, at inSpring ejer alle juridiske rettigheder, adkomst til og/eller interesser i eller vedrørende platformen, herunder alle registrerede eller ikke-registrerede immaterielle rettigheder vedrørende platformen på globalt plan. Endvidere anerkender du, at platformen kan indeholde fortrolige oplysninger eller oplysninger, som anses som fortrolige af inSpring samt inSprings brugere, interesserede parter og/eller anden tredjepart (”fortrolige oplysninger”). Fortrolige oplysninger gøres primært tilgængelige for dig for at hjælpe dig med at afgøre, om du ønsker at modtage oplysninger, som er relevante for interesserede parter, og du accepterer at afholde dig fra at bruge det til andre formål.

Du må ikke videregive fortrolige oplysninger til nogen, herunder tredjepart, uden forudgående skriftligt samtykke fra inSpring.

Med mindre andet er aftalt skriftligt har du ingen ret til at bruge, reproducere, kopiere, opbevare, distribuere eller på anden måde genbruge materiale fra platformen eller andre af inSprings IR, herunder for eksempel registrerede varemærker, logoer og domænenavne. Ligeledes er der intet i vores servicevilkår, som giver det ret til at kopiere eller sprede IR. Hvis du ikke efterlever servicevilkårene, skal du på inSprings foranledning returnere og/eller tilintetgøre alt sådant materiale og øjeblikkeligt standse din brug af platformen.

inSpring anerkender og erklærer sig enig i, at vi i henhold til disse servicevilkår ikke har adkomst eller rettigheder fra dig eller dine licenstagere til noget af det materiale, du indsender, uploader, transmitterer eller på anden lignende vis gør tilgængeligt (”uploader”) for os på platformen. Du erklærer dig enig i og bekræfter, at du har ret til at uploade sådant materiale, og at du ikke krænker nogen tredjeparts rettigheder, herunder tredjeparts immaterielle rettigheder. Du erklærer dig enig i og bekræfter, at du er ansvarlig for beskyttelse og håndhævelse af sådanne rettigheder, og at vi ikke har nogen forpligtelse til at varetage dette på dine vegne eller at hjælpe dig i retssager mellem dig og en anden part.

Du erklærer dig enig i, at du ikke vil fjerne, forandre, tilsløre eller på anden vis ændre (”ændre”) IR, som er blevet stillet til rådighed for dig via inSpring på platformen eller på anden vis, med mindre du udtrykkeligt er blevet autoriseret til dette. Du erklærer dig videre enig i, at du vil afholde dig fra brug af IR eller på anden vis krænke IR, som tilhører en organisation eller en virksomhed.


Når du uploader dit materiale til vores platform, bibeholder du alle IR til alt det materiale, du uploader. Du giver også inSpring en uendelig, uigenkaldelig, global, vederlagsfri og ikke-eksklusiv licens til at reproducere, tilpasse, ændre, oversætte, trykke, udføre offentligt, vise offentligt og distribuere (”bruge”) materiale og/eller IR. Denne licens tjener alene det formål at gøre os i stand til at promovere, distribuere og vise vores service(-r) til interesserede parter, og det vil kun blive delt i det omfang, vi skønner det nødvendig for brugen af vores platform og/eller levering af vores servicer.

Denne licens omfatter inSprings ret til at bruge eller gøre det uploadede materiale tilgængeligt for virksomheder i inSpring-koncernen (fx moderselskab eller datterselskaber), for inSprings forhandlere, juridiske rådgivere og/eller andre virksomheder eller individer, som vi samarbejder med om vores platform og/eller vores services.

Licensen omfatter også inSprings ret til at transmittere eller distribuere det uploadede materiale via forskellige offentlige netværk og i forskellige medier og potentielt foretage ændringer i det uploadede materiale, som på inSprings foranledning skønnes nødvendige for at kunne tilpasses sådanne netværk, enheder, servicer eller medier, såvel som ret til at korrigere åbenlyse fejl i det uploadede materiale. Du erklærer dig enig i og bekræfter herved, at denne licens giver os tilladelse til at tage de beskrevne forholdsregler. Du bekræfter og garanterer endvidere, at du har beføjelser, rettigheder og mandat til at bevillige ovennævnte licenser.

Vores platform kan indeholde links til andre hjemmesider. Med mindre andet udtrykkeligt er nævnt, ejer vi ikke sådanne hjemmesider, ligesom vi heller ikke kontrollerer eller godkender sådanne hjemmesider, og vi påtager os intet ansvar for indholdet af sådanne hjemmesider. Vi fraskriver os hermed ansvaret for alle former for tab og skade forårsaget af og/eller opstået ved brugen af sådanne tredjepartshjemmesider.

Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrænsning

Vi stiller platformen til rådighed ”som den er” og ”som den fremstår”.

Som sådan giver inSpring ingen garantierklæringer eller oplysninger, eksplicit eller implicit, med mindre dette er udspecificeret i vores servicevilkår, og inSpring giver, uden nogen begrænsning, ingen garantierklæringer for eller oplysninger om, eksplicit eller implicit, at a) vores platform ikke krænker nogen tredjepartsrettigheder eller immaterielle rettigheder, b) at vores platform er sikker og fri for virus, c) at vores platform er egnet til dine behov, d) at du vil opnå specifikke resultater ved at bruge vores platform, eller d) at vores platform egner sig til dine konkrete anvendelsesformål eller systemer.

Platformen og oplysninger på denne gør det ikke ud for og kan ikke erstatte juridisk rådgivning, økonomisk rådgivning, investeringsrådgivning eller andre former for rådgivning. I det videst mulige omfang, som loven tillader, påtager inSpring sig intet ansvar for skader eller tab, som direkte eller indirekte er relateret til brugen af platformen eller oplysninger på denne, hvad enten dette har været forudsigeligt eller ej, herunder udelukkende indirekte skader, følgeskader, særlige eller eksemplariske skader, som måtte opstå ved din brug af vores platform. Med mindre andet er aftalt skriftligt mellem dig og inSpring, gælder denne ansvarsbegrænsning i alle kontraktuelle forhold mellem dig og inSpring.

Hvis nogle af bestemmelserne eller lignende i disse servicevilkår skønnes i strid med loven, ugyldige eller ineksigible, skal sådanne bestemmelser udelukkes fra servicevilkårene, og dette vil ikke påvirke gyldigheden og retskraften af de øvrige bestemmelser eller lignende i disse servicevilkår.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at kontakte os med spørgsmål i forbindelse med disse servicevilkår, kan du skrive en mail til: hello@inspring.io

Lovvalg og jurisdiktion

Disse servicevilkår og forholdet mellem dig og inSpring vil blive reguleret og fortolket i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark. Domstolene i Danmark har eksklusiv domsret.